A 1.1

Kompetencje, które uczeń nabywa na poziomie A1.

Słuchanie/rozumienie

Rozumiem potoczne słowa i wyrażenia, które dotyczą mnie, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, jeśli ktoś mówi wolno i wyraźnie.
 

Czytanie/rozumienie

Czytam krótkie i bardzo proste teksty. Rozumiem potoczne słowa i zdania w dokumentach życia codziennego jak np. ogłoszenia, plakaty, reklamy, harmonogramy, prospekty i w bardziej osobistych prostych tekstach jak np. kartki pocztowe.
 

Uczestniczenie w rozmowie

Rozmawiam, w prosty sposób, jeśli tylko rozmówca mówi wolno. Wypowiadam się w krótkich rozmowach na tematy rodzinne, np. aby zaproponować wspólne wyjście, zaprosić kogoś, poinformować o zaproszeniu. Mogę zadawać proste pytania i odpowiadać na nie.

Wypowiadanie się

Używam prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje codzienne czynności, upodobania, uczucia, miejsce zamieszkania, ludzi, których znam. Mogę wspominać zdarzenia z przeszłości i mówić o swoich planach.

Pisanie

Umiem napisać krótkie i proste wiadomości, kartki pocztowe z wakacji i proste listy, np. e-maile. Umiem udzielić informacji o sobie w kwestionariuszu.

 

Ochrona prywatności