Rozmowy kolorowane

02.03 – 20.03 „Rozmowy kolorowane” wystawa obrazów Roberta Romanowicza; wernisaż 2. marca o 18:00 « Conversations colorées » exposition de peintures de Robert Romanowicz ; vernissage le 2 mars à 18h Galeria Pod Plafonem, Rynek 58, III piętro

From 02/03/2020 - 10:45 to 20/03/2020 - 18:00
Galeria Pod Plafonem, Rynek 58, III piętro
Architekt z wykształcenia z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie mieszka we Wrocławiu, gdzie zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, scenografią. To właśnie architektura ukształtowała graficzne spojrzenie na sztukę. Jego malarstwo jest wynikiem wieloletnich poszukiwań, eksperymentów z mediami oraz stosowania różnych metod ekspresji.
Wszystko to złożyło się na obecny dorobek, pozwoliło mu osiągnąć niepowtarzalny styl i stać się rozpoznawalnym.
Efekty jego twórczych działań opartych na połączeniu różnych mediów mają charakter ilustracji, a postaci pojawiające się na obrazach wplatane są w przeróżne historie. To dlatego bohaterowie z płócien często przenoszą się na karty książek, które stają się swoistą kontynuacją opowieści malowanych obrazem, rozwinięciem zarysowanych przygód.
Jak mówi, odbiorca jego twórczości nie ma wieku – może nim być każdy, kto odnajdzie obrazy w sobie, kogo wrażliwość i wyobraźnię one poruszą.
Swoje prace wystawia w galeriach w kraju i za granicą. Można je oglądać między
innymi w Galerii Leonardo w Kazimierzu Dolnym, gdzie ma stałą ekspozycję.
Prace Roberta Romanowicza od wielu lat wzbogacają zbiory kolekcjonerów z różnych stron
świata.
Wszechstronność jako wynik otwartości i nieustających poszukiwań znajduje też odzwierciedlenie w różnorodności podejmowanych działań. Autor tworzy ilustracje prasowe, plakaty teatralne, instalacje, zajmuje się fotografią, tworzy tunnel book’i oraz pop-up book’i.
Architecte de formation possédant plusieurs années d'expérience. Il vit actuellement à Wrocław, où il se consacre à la peinture, à l'illustration de livres et aux décors de scène. C'est l'architecture qui a façonné sa vision graphique de l'art. Sa peinture est le résultat de nombreuses années de recherches, d’expérimentations avec les supports et de l’utilisation de diverses méthodes d’expression.
Son oeuvre est constituée de tous ces éléments qui lui ont permis de se forger un style inimitable, aisément identifiable.
Les effets de ses activités créatives qui sont fondés sur la combinaison de divers médias/supports prennent la forme d’illustrations et les personnages y apparaissant sont incorporés dans diverses histoires. C’est pourquoi les personnages se transfèrent souvent sur des pages de livres, et deviennent une sorte de continuation des histoires peintes, le développement d'aventures esquissées auparavant.
L’auteur dit que le destinataire de son travail n’a pas d’âge – cela peut être toute personne qui retrouve ces images en elle-même. Des images qui sont capables d’émouvoir sa sensibilité et son imagination..
Il expose ses oeuvres dans des galeries en Pologne et à l'étranger. Vous pouvez les regarder notamment à la galerie Leonardo à Kazimierz Dolny, où il présente une exposition permanente.
Les oeuvres de Robert Romanowicz enrichissent, depuis de nombreuses années, les collections de collectionneurs de tous horizons.
La polyvalence qui est le résultat d’un esprit d’ouverture et recherches constantes se reflète également dans la variété des actions entreprises. L’auteur crée des illustrations de presse, des affiches de théâtre, des installations, il pratique la photographie, il crée des tunnel books et des pop-up books.

Dodaj komentarz

Ochrona prywatności